ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
1.1   Wetbox BV
De BV statutair gevestigd en kantoorhoudende te Renswoude, met als bedrijfsmatige activiteit de verhuur, het
onderhoud en de handel in sanitaire voorzieningen.
1.2    Offerte
Vrijblijvend aanbod van Wetbox BV in de vorm van prijslijsten en/of schriftelijke verklaringen.
1.3    Huurder/ koper
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die van of via Wetbox BV toiletunits of andere sanitaire voorzieningen wenst te huren/kopen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1   Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Wetbox BV gedane offertes en op alle door Wetbox BV te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende diensten.
2.2    Afwijkende afspraken of aanvullingen op het hieronder bepaalde in deze overeenkomst hebben alleen rechtskracht indien zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 3: Offertes
3.1   De offertes van Wetbox BV blijven van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat Wetbox BV de ontvangen opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4: Verplichtingen
4.1   Wetbox BV verbindt zich de gespecificeerde sanitaire voorzieningen aan de huurder in huur af te staan. De huurder verbindt zich deze sanitaire voorzieningen van Wetbox BV in huur aan te nemen. De huurder verplicht zich de overeengekomen huurprijs, alsmede alle uit deze overeenkomst voortvloeiende bijkomende kosten en vergoedingen, binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig te voldoen. Huurder verplicht zich het gehuurde in goede staat te behouden. Meerdere huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

Artikel 5: Ingangsdatum huur
5.1   De huur vangt aan op de overeengekomen dag en eindigt op de datum dat het gehuurde is terug ontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de afgesproken termijn om welke reden dan ook dient te worden teruggenomen de huursom over de geheel overeengekomen huurtijd moet worden voldaan. Wordt het gehuurde na de overeengekomen huurtijd teruggeleverd, dan is huurder verplicht de huur, op basis van de eerder overeengekomen huursom te blijven betalen. Verder blijven alle bepalingen van deze overeenkomst van kracht.
5.2   De huurprijs is erop gebaseerd dat de huur op alle dagen, dus ook op erkende nationale en christelijke feestdagen normaal wordt doorbetaald (7 dagen per week). Wetbox BV heeft het recht een eenmaal gesloten huurovereenkomst niet te verlengen.

Artikel 6: Zekerheid
6.1   Wetbox BV behoudt zich het recht voor om in ieder stadium van de huurder zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens Wetbox BV.
6.2   In geval huurder aan het desbetreffende verzoek van Wetbox BV geen gevolg geeft, heeft Wetbox BV het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende schade, kosten, interest en winstderving, komen in dit geval volledig voor rekening van de huurder.

Artikel 7
7.1   Wetbox BV is gerechtigd eventuele vorderingen op huurder te verrekenen met alle schulden die Wetbox BV mogelijk aan huurder heeft.
7.2   Huurder is verplicht Wetbox BV direct in kennis te stellen van het beslag op de verhuurde sanitaire voorzieningen of een aanzet daartoe. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig terugleveren van het gehuurde.

Artikel 8
8.1   Alle gehuurde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Wetbox BV. De huurder mag niet aan derden een recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde onderverhuren of zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk overdragen. Huurder is gerechtigd het gehuurde te verplaatsen of te doen verplaatsen naar een geschikte locatie binnen maximaal 500 meter van de afleverlocatie, maar geheel op eigen risico en op voorwaarde dat Wetbox BV hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte wordt gesteld. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde tijdens de duur van de overeenkomst bij voortduring overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

Artikel 9
9.1   Laad-, los-, vervoers- en opslagkosten van het materieel inclusief de eventuele inhoud, zijn geheel voor rekening en risico van de huurder en/of koper.De huurder of koper is verplicht zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen die zowel tijdens de opbouw, tijdens het evenement en tijdens de afbouwperiode geldig zijn. Alle lasten en belastingen inzake het gebruiken van het gehuurde zijn voor rekening van huurder. Huurder of koper heeft het recht het gehuurde/ gekochte voor aanvang van de huurtijd/koop te doen keuren. Maakt huurder/koper hiervan geen gebruik, dan wordt geacht het complete materieel in goede staat te verkeren op het moment van de aanvang van de overeenkomst.

Artikel 10
10.1   Het is huurder niet toegestaan door Wetbox BV aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van Wetbox BV reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

Artikel 11
11.1   Huurder is verplicht het gehuurde materieel voor het einde der huurtijd in onbeschadigde staat terug te leveren. Wetbox BV heeft het recht de toestand van het terug geleverde vast te (doen) stellen, en onmiddellijk de kosten van verlies of beschadiging te vorderen op huurder. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden op dat moment dat huurder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

Artikel 12
12.1   Bij een niet tijdige teruglevering van het gehuurde of het in gebreke blijven van huurder/koper is Wetbox BV gerechtigd het gehuurde/gekochte en hetgeen daartoe behoort onmiddellijk van de huurder/koper terug te vorderen en op kosten van huurder/koper op te halen, waarbij huurder/koper zich verplicht vrije toegang te verlenen tot het terrein waarop het gehuurde/gekochte staat. Zolang koper de door hem verschuldigde koopsom, vermeerderd met eventuelekosten en interest, nog niet aan Wetbox BV heeft voldaan, blijven de door Wetbox BV verkochte sanitaire voorzieningen eigendom van Wetbox BV. Koper is niet bevoegd de sanitaire voorzieningen die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enige andere zekerheid in de ruimste zin des woords te verschaffen.

Artikel 13
13.1   Huurder is verplicht de kosten van herstel aan Wetbox BV te vergoeden. Vergoedingen bij verlies of schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ter genoegen van Wetbox BV te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat de volledige schade aan Wetbox BV is vergoed of dat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van Wetbox BV.

Artikel 14
14.1   Annuleringen van huur/koop dienen minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk bij Wetbox BV te zijn ontvangen. Eventueel door Wetbox BV reeds gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht. Annuleringen die later dan 48 uur voor aanvang van de levering worden ontvangen, worden berekend alsof de levering normaal heeft plaatsgevonden. De huurder zal zorgdragen voor een optimale toegankelijkheid en bereikbaarheid van de plaats respectievelijk het terrein waar het verhuurde object geplaatst dient te worden. De kosten veroorzaakt door eventuele vertraging als gevolg van onbereikbaarheid, telefonische onbereikbaarheid van opdrachtgever, respectievelijk ontoegankelijkheid bij aanvoer en/of afvoer, zullen worden doorberekend.

Artikel 15
15.1   De risico’s voor schade aan of door het gehuurde zijn geheel voor rekening van de huurder. Alleen de huurder zal aansprakelijk en draagplichtig zijn voor alle vorderingen, welke dan ook en door wie dan ook tegen de huurder ingesteld, veroorzaakt door of in verband met het beheer, exploitatie of het gebruik van het gehuurde. Met inachtneming van het voorgestelde zal de huurder aan Wetbox BV elk verlies van of schade aan het gehuurde van welke aard dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan vergoeden. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de huurder, Wetbox BV vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen en alle daaruit voortvloeiende processen, kosten en uitgaven, gedaan of ingesteld door wie dan ook wegens letsel of dood door derden of wegens schade aan eigendommen en wegens elk ander verlies, schade en/of ziekte van welke aard dan ook veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit en/of in verband met het gehuurde of het gebruik daarvan.

Artikel 16: Huurtermijnen
16.1   Wetbox BV hanteert een drietal verschillende prijstarieven:
I Tarief bij verhuur van sanitaire voorzieningen korter dan 1 week en wel maximaal van woensdag tot en met dinsdag.
II Tarief bij verhuur van sanitaire voorzieningen voor de duur van 1 week t/m 4 weken.
III Tarief bij verhuur van sanitaire voorzieningen voor de duur van langer dan 4 weken.
16.2   Wetbox BV is gerechtigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de sanitaire voorzieningen maximaal 5 dagen voor aanvang huurperiode aan te leveren en maximaal 5 dagen na afloop huurperiode af te halen.
16.3   Indien huurder sanitaire voorzieningen huurt, dient huurder de vastgestelde huur te betalen over de gehele overeengekomen huurperiode, ongeacht of hij minder gebruik maakt van het gehuurde.

Artikel 17: Betaling
17.1   Betaling dient te geschieden ten kantore van Wetbox BV, danwel op de bankrekening van Wetbox BV.
17.2   Betalingscondities worden geregeld naar de aard van de door Wetbox BV  te verrichten dienst.
Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities als volgt: binnen 14 dagen na factuurdatum.
17.3   Wetbox BV is gerechtigd om indien huurder/koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering van de sanitaire voorzieningen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
17.4   De gehele huurprijs/koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer onder curatelestelling is aangevraagd van de huurder/koper, wanneer enig beslag op de zaken van huurder/koperwordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
17.5   Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is Wetbox BV gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan huurder/koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
17.6   Wetbox BV is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van huurder/koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door huurder/koper verschuldigd, in ieder geval wanneer Wetbox BV zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat Wetbox BV zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Wetbox BV het faillissement van huurder/koper aanvraagt, is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 18:
18.1   Wetbox BV draagt geen aansprakelijkheid voor de door huurder/koper geleden schade veroorzaakt door het niet tijdig opleveren van het materiaal, door welke oorzaak dan ook of gebreken aan het gehuurde in welke vorm dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Wetbox BV. De huurder is gehouden een zodanige verzekering af te sluiten dat eventuele aansprakelijkheid van Wetbox BV door huurder is verzekerd.

Artikel 19:
19.1   Huurder/koper die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht ook bij eventueel daarna door hem/haar mondeling, telefonisch, telegrafisch, per telefax en/of per e-mail gegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanig schriftelijk is bevestigd. Algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden die huurders/kopers plegen aan te houden, zijn op de overeenkomst met Wetbox BV niet van toepassing indien en voor zover zij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: slotbepaling
20.1   Op de onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst zullen beslist worden door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Wetbox BV statutair is gevestigd.