skip to Main Content

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN WETBOX BV

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken verstaan onder:

Aanbieding
iedere vrijblijvende offerte, aanbod en/of prijsopgave van Wetbox;

Afnemer
de (rechts)persoon of juridische entiteit met wie Wetbox een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie Wetbox een Aanbieding heeft uitgebracht;

Betrokkenen
personen van wie als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (Verordening EU 2016/679) worden verwerkt;

Diensten
de diensten die door of namens Wetbox worden geleverd c.q. uitgevoerd in het kader van de Overeenkomst;

Wetbox
Wetbox BV, statutair gevestigd te Renswoude en kantoorhoudende te Veenendaal aan de Wageningselaan 46d (3903 LA), met als bedrijfsmatige activiteit de verhuur, de service, het beheer, het onderhoud en het drijven van handel op het gebied van tijdelijke sanitaire voorzieningen en toebehoren.

Overeenkomst
de schriftelijke overeenkomst tussen Wetbox en Afnemer met betrekking tot Producten en/of Diensten;

Producten
tijdelijke sanitaire voorzieningen en bijkomende zaken en Diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding en/of Overeenkomst.

De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bij eventuele strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.

Bedingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.

Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. In dat geval zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die de bedoeling van Wetbox met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Indien Wetbox in een bepaald geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Wetbox het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

De Afnemer met wie Wetbox eenmaal met toepassing van deze Algemene Voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten tussen Wetbox en Afnemer. 

Artikel 2 Aanbieding / Overeenkomst

Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit schriftelijk expliciet anders is vermeld. Elke Aanbieding van Wetbox is herroepelijk, ook als een termijn voor aanvaarding is gesteld.

De Overeenkomst (inclusief de evt. verlenging daarvan) komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Wetbox. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke orderbevestiging, dan wel uit het feit dat Wetbox uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Wetbox slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Indien Wetbox met twee of meer (rechts)personen een Overeenkomst sluit is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst jegens Wetbox.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Wetbox binden Wetbox slechts voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Levering

De Producten worden aan Afnemer geleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. Betreffende locatie dient toegankelijk en bereikbaar te zijn via verhard terrein. De kosten verbonden aan het aan- en afvoeren van de Producten zijn voor rekening van Afnemer. De kosten, veroorzaakt door eventuele vertraging als gevolg van onbereikbaarheid, telefonische onbereikbaarheid van opdrachtgever, respectievelijk ontoegankelijkheid bij bezorging en/of retour halen, zullen worden doorberekend aan Afnemer.

Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Vanaf het moment van aflevering zijn de Producten voor rekening en risico van Afnemer.

Wetbox is gerechtigd om de Producten eerder dan de overeengekomen levertijd en in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de Overeenkomst ontstaat.

Wetbox is gerechtigd om de Producten op een later tijdstip dan de overeengekomen einddatum van de huurperiode van de in de orderbevestiging aangegeven locatie af te voeren zonder dat zij schadeplichtig wordt.

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd geldt steeds bij benadering en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

De overeengekomen leveringstijden vangen aan op het moment waarop Wetbox alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeengekomen prestatie van Afnemer heeft ontvangen.

Indien Wetbox op enig moment niet of niet tijdig en/of onvolledig presteert, dient Afnemer Wetbox hierover schriftelijk in gebreke te stellen waarna Wetbox binnen 3 dagen na ontvangst van dit schrijven, het recht heeft om de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten (tenzij er sprake is van overmacht), zonder dat Afnemer recht heeft op enige (schade)vergoeding.

Wetbox is te allen tijde gerechtigd haar prestatie op te schorten zolang Afnemer jegens Wetbox niet aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan waaronder in ieder geval begrepen het verstrekken van de benodigde gegevens, inlichtingen en/of hulpmiddelen. Dit recht op opschorting geldt tot het moment dat Afnemer alsnog deze verplichting is nagekomen.

Wetbox is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet-nakomen van levertijden of andere termijnen.

Artikel 5 Duur en beëindiging van de Overeenkomst  

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur genoemd in de orderbevestiging.

Onverminderd het voorgaande lid en onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, heeft Wetbox het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade in het geval dat:

Afnemer, na een deugdelijke ingebrekestelling, haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden, niet, niet correct of niet volledig nakomt;

Afnemer in staat van faillissement is verklaard, hiervoor een aanvraag is ingediend, in surseance van betaling verkeert dan wel de aanvraag hiervoor is ingediend;

Afnemer in liquidatie verkeert, is ontbonden of haar onderneming (geheel of gedeeltelijk) overdraagt.

In geval van beëindiging zijn alle vorderingen van Wetbox op Afnemer vanaf dat moment onmiddellijk opeisbaar en is Wetbox gerechtigd de Producten onmiddellijk van Afnemer terug te vorderen en op kosten van Afnemer op te halen. Het rechtsgevolg bij ontbinding beperkt zich tot bevrijding voor de toekomst. Er ontstaan geen ongedaanmakingsverbintenissen.

De vorderingen van Wetbox op Afnemer zijn verder eveneens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Omstandigheden die Wetbox goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Indien Wetbox Afnemer gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Wetbox eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Wetbox schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Eigendom

Wetbox is en blijft gedurende de looptijd van de Overeenkomst zowel juridisch als economisch eigenaar van de Producten. Ook in het kader van relevante fiscale wet- en regelgeving is Wetbox als eigenaar daarvan aan te merken.

Afnemer verkrijgt door de Overeenkomst geen aanspraak de eigendom van de Producten te verwerven dan wel een recht van koop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het gebruiksrecht van Afnemer vangt aan op de datum van aflevering van de Producten en eindigt na ontbinding, (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst of na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode.

Afnemer is niet bevoegd de Producten te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Wetbox.

Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Wetbox gerechtigd Producten bij Afnemer of derden die de zaak voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

Ingeval van koop blijven alle door Wetbox geleverde Producten eigendom van Wetbox tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Wetbox uit hoofde van de Overeenkomst te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van Afnemer in de nakoming van de Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op Afnemer over, wanneer deze alle vorderingen van Wetbox ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is Afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

Afnemer is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert Afnemer aan Wetbox reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.

Artikel 7 Gebreken en klachtplicht

Afnemer dient de Producten direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele gebreken dienen onverwijld na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Wetbox te worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet direct bij aflevering kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Wetbox te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Wetbox ter zake van een zodanig gebrek vervalt.

Wetbox is slechts gehouden tot reparatie en/of vervanging binnen redelijke termijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van Wetbox. De garantie geldt niet indien het gebrek of de schade het gevolg is van (i) een onjuiste behandeling door Afnemer in de ruimste zin des woords of (ii) omstandigheden waar Wetbox geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

Afnemer heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of opschorting of verrekening van verplichte betaling of vernietiging of ontbinding van Overeenkomst indien sprake is van vermindering van het huurgenot ten gevolge van één of meer gebreken.

Indien Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Wetbox worden geretourneerd.

Artikel 8 Prijzen en Betaling

Wetbox hanteert twee verschillende prijstarieven:

Tarief I: Tarief bij verhuur (incl. overeen te komen service) van Producten voor een periode van maximaal 1 week;

Tarief II: Tarief bij verhuur (incl. overeen te komen service) van Producten voor een periode groter dan 1 week.

De prijzen van Wetbox gelden voor de in de Overeenkomst met Afnemer omschreven prestatie. Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden berekend.

Alle prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van de bij totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijspeil en de kostprijsfactoren en zijn exclusief BTW.

De huurprijs is erop gebaseerd dat de huur op alle dagen, dus ook op erkende nationale en christelijke feestdagen normaal wordt doorbetaald (7 dagen per week).

Indien de Producten binnen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst om welke reden dan ook dienen te worden teruggenomen, is Afnemer de totale huurprijs verschuldigd.

Wetbox heeft het recht om de overeengekomen prijzen aan te passen indien er voor aflevering wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren. Wetbox heeft voorts het recht om de overeengekomen prijzen aan te passen indien er overheidsmaatregelen worden getroffen of wetswijzigingen plaatsvinden die (kost)prijsverhogingen tot gevolg hebben. Wetbox zal Afnemer hierover direct schriftelijk berichten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling zonder inhouding, opschorting of verrekening te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de ING Bank rekeningnummer NL07 INGB 000677866 ten name van Wetbox BV, gevestigd te Veenendaal: uiterlijk voorafgaand aan de levering van Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn, is Afnemer in verzuim. Afnemer is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Afnemer.

Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Wetbox te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.

Wetbox is steeds gerechtigd om een aan- /vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling van Afnemer te verlangen.

Artikel 9 Annulering

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst tot 4 weken voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk (e-mail volstaat) kosteloos te annuleren.

In andere gevallen is bij annulering het navolgende deel van de huursom verschuldigd:

28-21 dagen voor levering: 30 % van de huursom

20-14 dagen voor levering: 50 % van de huursom

14-0 dagen voor levering: 70 % van de huursom

Door Wetbox reeds gemaakte kosten welke schriftelijk bekend gemaakt zijn bij aanvang van de Overeenkomst zullen volledig in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Uitvoering werkzaamheden

Wetbox zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Producten naleven.

Wetbox is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 11 Verplichtingen Afnemer

Afnemer is verplicht de Producten zorgvuldig te gebruiken en in overeenstemming met de voorwaarden en bestemming ervan krachtens de Overeenkomst. Het is Afnemer verboden de Producten geheel of gedeeltelijk te verplaatsen, veranderen, verwijderen, demonteren, herstellen en of daar iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wetbox. Ter vaststelling hiervan voert Wetbox in ieder geval bij het einde van de Overeenkomst een eindinspectie uit.

Afnemer garandeert dat de Producten op geen enkele wijze met een roerende of onroerende zaak worden verbonden zodat natrekking, vermenging of zaakvorming kan plaatsvinden, noch de Producten bestanddeel kunnen vormen van een andere roerende of onroerende zaak.

Afnemer zal Wetbox, dan wel een daartoe door Wetbox gemachtigde persoon te allen tijde de gelegenheid bieden om de Producten te inspecteren, Diensten te verlenen en werkzaamheden aan de Producten uit te voeren. Afnemer geeft Wetbox op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Afnemer te betreden ter uitvoering van de werkzaamheden of terugname van de Producten.

Afnemer zal er voor zorgdragen, dat de ruimtes en locaties waarin de Producten zijn opgesteld, blijven voldoen aan de voor de Producten gebruikelijke, of door Wetbox te stellen, specificaties en voorwaarden.

Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wetbox aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan Wetbox worden verstrekt.

Afnemer dient optredende gebreken en schade aan de Producten onmiddellijk aan Wetbox te melden.

Afnemer verplicht zich:

De Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek van Wetbox ter inzage te geven;

Tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan of in de Producten als gevolg van weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage etc.;

De Producten te merken als eigendom van Wetbox;

Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Wetbox ter bescherming van haar eigendomsrecht omtrent de Producten wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

De verplichtingen als opgenomen in hierboven genoemd lid gelden eveneens voor de periode dat de Producten voor en na de overeengekomen huurtermijn op de in de Overeenkomst aangegeven locatie staan.

Artikel 12 Vergunningen en regelgeving

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Afnemer er zelf voor zorgdragen dat voor de uitvoering van de Overeenkomst en het gebruik van de door Wetbox gebruikte Producten en/of de daarbij door of namens Wetbox geleverde Diensten wordt voldaan aan de toepasselijke Wet- en regelgeving, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot vereiste vergunningen, Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.

Afnemer vrijwaart Wetbox dienaangaande voor alle eventuele aanspraken die derden jegens Wetbox mochten instellen wegens overtreding van enige toepasselijke wet, lokale regelgeving en/of verordeningen zoals in bovenstaand lid van dit artikel is bedoeld.

Afnemer is verplicht de Producten zodanig te gebruiken dat er niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of één of ander overheidsvoorschrift.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Wetbox is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Afnemer aan te tonen – grove schuld of opzet van Wetbox bij de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Wetbox is in geen geval en uit geen enkele hoofde aansprakelijk voor indirecte en (gevolg)schade (waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt begrepen verlies van gegevens, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, gederfde winst en verminderde opbrengst, mede veroorzaakt door het niet c.q. verminderd functioneren van de apparatuur), bedrijfsschade of enige andere schade dan die hiervoor is vermeld, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 BW die aan Wetbox toe te rekenen valt of voor haar risico komt. De aansprakelijkheid van Wetbox voortvloeiend uit art 6:190 lid 1 BW is beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor Wetbox op grond van haar verzekering gedekt is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wetbox beperkt tot de factuurwaarde.

Indien en voor zover op Wetbox enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Wetbox aanspraak geeft en waarvan de polisvoorwaarden op eerste afroep kosteloos zullen worden toegezonden. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid van Wetbox te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Wetbox is niet aansprakelijk voor werkzaamheden voortvloeiend uit onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van, of ingrepen van derden (inbegrepen het personeel van Afnemer) aan de Producten.

Wetbox is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door diefstal van apparatuur en/of onderdelen, gebruikmaking van producten die niet onder de Overeenkomst vallen, ontwrichtingen, brand- en rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningsfluctuaties, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme, of oorzaken van buitenaf.

Elke vordering jegens Wetbox verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.

Afnemer is jegens Wetbox aansprakelijk voor alle schade aan de Producten (o.b.v. nieuwaarde), waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding, ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van Afnemer.

Afnemer is jegens Wetbox aansprakelijk voor alle schade die met de Producten en/of de Diensten is toegebracht en/of ontstaan.

Afnemer vrijwaart Wetbox voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met de Producten en/of diensten is toegebracht of ontstaan.

Afnemer vrijwaart Wetbox, dan wel de door haar ingeschakelde sub-verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor alle schade, en/of boetes, en/of dwangsommen, voortvloeiende uit het niet naleven van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming of overige toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot aanspraken van personen van wie Persoonsgegevens zijn verwerkt en oplegging van boetes en/of dwangsommen door of namens de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend aan Wetbox, dan wel aan de door haar ingeschakelde sub-verwerker(s) moet worden toegerekend.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

Alle (informatie die ligt besloten in) offertes, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, programmatuur, software, documentatie, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (hierna: “IE-Rechten”) die door Wetbox ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Wetbox vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de Overeenkomst, berusten bij Wetbox.

Het is Afnemer en/of de gebruikers van de Producten niet toegestaan door Wetbox aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Afnemer is aansprakelijk voor gedragingen van de gebruikers van de Producten en alle daaruit voor Wetbox of derden voortvloeiende schade. Voorts is het Afnemer en/of de gebruikers van de Producten niet toegestaan zonder toestemming van Wetbox reclameteksten, afbeeldingen, posters, stickers, tape of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen. Ten slotte is het ook niet toegestaan om hekwerken te bevestigen aan de Producten of verlichting op of in de Producten aan te brengen.

De Overeenkomst bevat geen overdracht van de IE-Rechten als onderdeel van de levering van Producten of Diensten aan Afnemer. Afnemer zal Wetbox onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door haar inbreuken op de IE-Rechten worden vastgesteld, indien een derde aanspraak maakt op rechten op de IE-Rechten of indien een derde stelt dat een of meer van de IE-Rechten inbreuk maken op haar rechten. 

Artikel 15 Privacy en gegevensverwerking

Afnemer vrijwaart Wetbox en houdt haar volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het niet naleven van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wetgeving, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot aanspraken van Betrokkenen en/of boetes en/of lasten onder dwangsom, opgelegd door of namens de Autoriteit Persoonsgegevens of enige andere toezichthoudende Autoriteit op het gebied van gegevensverwerking, behoudens – door Afnemer te bewijzen – grove schuld opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wetbox.

Artikel 16 Overmacht

Ingeval van overmacht is Wetbox gerechtigd – ter harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Wetbox gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet aan Wetbox zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld windstoten van ≥ 7), brand, overstroming, oorlog, oorlogsgevaar, oproer / rellen, stroomuitval, storing van telefoon en/of internet, stakingen, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, molest, gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde Producten of Diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, algemene vervoersproblemen en andere transportstoringen, ongeval, bedrijfsstoring, bovenmatig ziekteverzuim of vergelijkbare situaties.

Indien Wetbox bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Overdracht rechten en plichten  

Afnemer is niet gerechtigd om haar rechten en plichten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Wetbox heeft het recht de eigendom van de Producten en haar rechten en plichten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Afnemer verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

Artikel 18 Conversie

 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. In dat geval zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die de bedoeling van de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 19 Toepasselijk recht, geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst tussen Wetbox en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Wetbox en Afnemer die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn, zullen beslist worden door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Wetbox statutair gevestigd is.

Back To Top